لیست قیمت رشته های ورزشی سالن بولینگ و بیلیارد

ردیف شرح قیمت با احتساب 9% مالیات(تومان)
1  بولینگ یک ساعت 80/000
2  بولینگ نیم ساعت 65/000
3  اسنوکر یک ساعت 50/000
4  اسنوکر نیم ساعت 35/000
5  ایت بال یک ساعت 40/000
6  ایت بال نیم ساعت 30/000
7  پلی استیشن یک ساعت 25/000
8  فوتبال دستی یک ساعت 40/000
9  فوتبال دستی نیم ساعت 30/000
10  ایرهاکی 20/000
11 سینما 7 بعدی 16/000
12 سینما 6 بعدی 16/000