تعرفه استخر آقایان 95


ردیف شرح قیمت(تومان)
1 پکیج برنزی 10  جلسه صبح 800/000
2 پکیج برنزی 10 جلسه عصر 1000/000
3 پکیج نقره ای 20 جلسه صبح 1/450/000
4 پکیج نقره ای 20 جلسه عصر 1/800/000
5 پکیج طلایی 30 جلسه صبح 2/000/000
6 پکیج طلایی 30 جلسه عصر 2/450/000
7 حمام سنتی تک جلسه 40/000
9 ماساژ نیم ساعت 70/000
11 ماساژ یک ساعت 85/000
13 آموزش شنا نیمه خصوصی(10 جلسه) 500/000
14 آموزش شنا خصوصی (10 جلسه) 650/000
15 آب درمانی (10 جلسه) 600/000
16 آموزش شنا پروانه (10 جلسه) 700/000
17 آماده سازی ناجی (10 جلسه) 700/000
18 مدرسه شنا (10جلسه) 320/000
19 مدرسه شنا (4 جلسه) 180/000
20 تیم شنا (10 جلسه) 320/000
21 بدنسازی عمومی (10 جلسه) 270/000
23 بدنسازی خصوصی (10 جلسه) 600/000
25 بدنسازی تک جلسه 30/000
26 استخر تک جلسه ای صبح 80/000
27 استخر تک جلسه ای عصر 95/000