تعرفه رشته های استخر بانوان


ردیف شرح قیمت(تومان)
1 پکیج برنزی 10 جلسه صبح 800/000
2 پکیج برنزی 10 جلسه عصر 1000/000
3 پکیج نقره ای 20 جلسه صبح 1/450/000
4 پکیج نقره ای 20 جلسه عصر 1/800/000
5 پکیج طلایی 30 جلسه صبح 2/000/000
6 پکیج طلایی 30 جلسه عصر 2/450/000
7 حمام سنتی 40/000
8 ماساژ نیم ساعت 70/000
10 ماساژ یک ساعت 85/000
13 آموزش شنا نیمه خصوصی(10 جلسه) 500/000
14 آموزش شنا خصوصی (10 جلسه) 650/000
15 آب درمانی (10 جلسه) 600/000
16 آموزش شنا پروانه (10 جلسه) 700/000
17 سینکورنایز نیمه خصوصی (10 جلسه) 650/000
18 سینکورنایز خصوصی (10 جلسه) 700/000
19 آماده سازی ناجی (10 جلسه) 700/000
20 مدرسه شنا (10جلسه) 320/000
21 مدرسه شنا (4 جلسه) 180/000
22 آکوآ اسپینینگ (10 جلسه) 400/000
23 تیم شنا (10 جلسه) 320/000
24 بدنسازی خصوصی (10 جلسه) 600/000
25 بدنسازی عمومی (10 جلسه) 200/000
26 ایروبیک (10 جلسه) 130/000
27 زومبا (10 جلسه) 160/000
28 پیلاتس (10 جلسه) 180/000
29 یوگا (10 جلسه) 170/000
30 بادی کامبت (10 جلسه) 180/000
30 بادی جم (10 جلسه) 200/000
30 بادی پامپ (10 جلسه) 200/000
30 Kett Lebell (جلسه 10) 300/000
31  (خصوصی 10 جلسه) TRX 400/000
32  ( عمومی 10 جلسه ) TRX 200/000
33 (8 جلسه)TRX 180/000
34 اسپینینگ لاغری موضعی 220/000
35 اسپینینگ (10 جلسه) 180/000
36 باراسل (10 جلسه) 180/000
37  (10 جلسه)Power plate 120/000
38 بدنسازی تک جلسه 30/000
39 استخر تک جلسه ای صبح 80/000
40 استخر تک جلسه ای عصر 95/000
41 سولاریوم 10 دقیقه (تک جلسه) 15/000
42 سولاریوم 10 دقیقه (10 جلسه) 150/000
43 Cav20دقیقه هوازی+10دقیقه پاورپلیت (8 جلسه) 950/000
44 Cav+ 20دقیقه ماساژ (8 جلسه) 1/200/000
45 Cav+ 30دقیقه ماساژ (یک جلسه) 170/000
46 Cav+ 20دقیقه هوازی (یک جلسه) 160/000
47 RFصورت 30دقیقه+15دقیقه ماساژصورت (8 جلسه) 470/000
48 حرکات موزون نیمه خصوصی (8 جلسه) 200/000
49 حرکات موزون نیمه خصوصی (4 جلسه) 120/000
50 حرکات موزون خصوصی ( 8 جلسه) 500/000
51 حرکات موزون خصوصی(4 جلسه) 300/000