رکورد شکنی مدیریت عامل محترم مجموعه فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان